Denní stacionář

Váš blízký již potřebuje pomoc při zvládání některých denních úkolů a s péčí o svou osobu. Vyhovuje vám současné uspořádání, nechcete, aby se váš příbuzný odstěhoval ani aby k vám docházela pečovatelka. Zároveň však musíte chodit do zaměstnání. V tom případě máte možnost využít služeb denního stacionáře v Týnské 17.

Vašim blízkým tu bude poskytnuta nejen odborná péče a pomoc, ale najdou zde také tolik potřebnou společnost vrstevníků a možnost začlenit se do klubových programů.

Klienty denního stacionáře (DS) mohou být osoby s trvalým bydlištěm v Praze 1. Služba je nabízena klientům, kteří již nejsou soběstační v oblasti sebeobsluhy a sebepéče z důvodu zdravotního či fyzického omezení, žijí osamoceně nebo v rodinách a postrádají možnost společenského kontaktu. Dále je určen rodinným příslušníkům, kteří o tyto klienty pečují a docházejí ještě do zaměstnání nebo jsou přechodně sami nemocní, popř. jsou z určitého důvodu mimo domov či se z jiných důvodů dočasně nemohou o klienta postarat v plné míře a celodenně.

Žádost o pobyt v denním stacionáři najdete ZDE.

Veřejný závazek

Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud.

Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.

Poslání služby denního stacionáře

Záměrem poskytované služby je prodloužit setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí a v prostředí s přirozenými vztahovými kontakty, rozvíjet důstojný život klientů a pomoci rodinám klientů s péčí o jejich blízké v době, kdy se o ně nemohou postarat sami, neboť jsou v zaměstnání apod. Služba a péče je přizpůsobena potřebám klienta, jeho věku, stavu a individualitě. Ponechává klienta v jeho přirozené sociální síti a doplňuje zapojení ostatních členů rodiny, přátel nebo známých do péče o klienta.

Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami a dalším vyškoleným personálem.

Službou chceme dosáhnout spokojenosti klienta a jeho setrvání v přirozeném domácím prostředí, naplnění jeho představ a cílů.

Princip služby denního stacionáře

 • poskytovat klientům služby individuálně dle jejich potřeb
 • pomoc klientům a jejich podpora je založena na vzájemné rovnocenné spolupráci, ochotě, slušnosti, vlídnosti, empatii, optimismu, zodpovědnosti a odbornosti, respektování potřeb klienta a volném přístupu
 • klient si sám dle svých schopností rozhoduje, kdo z rodiny může ovlivňovat jeho pobyt a míru služeb v DS
 • není rozhodující rodinný stav klienta, jeho ekonomická situace, politické či náboženské přesvědčení, etnická příslušnost
 • informace a data klienta, potřebná pro zajišťování soc. služeb,  jsou požadována a evidovaná se souhlasem klienta a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • pokud je z nějakého důvodu omezena možnost poskytnutí služeb ze strany DS či jiné pomoci, předáme klientovi nebo jeho rodině, dle možnosti, informace a kontakty o dalších formách jiné odborné pomoci

Hlavní cíl služby

 • podpora klienta s následným zvyšováním jeho míry soběstačnosti v sebepéči a sebeobsluze
 • podpora při využití aktivit pro seniory dle vlastního výběru, zájmu a fyzické i psychické dispozice, pomoc při odstraňování případných bariér a ostychu klienta v kontaktu s okolím a ostatními klienty, vyvolání dobrého pocitu pohody, nálady, klidu a zázemí
 • pomoc s výběrem kulturních a zájmových aktivit s ohledem na následný rozvoj schopností klienta, a tedy uplatnění jeho potřeb a talentu v nabízených zájmových činnostech
 • podpora při naplňování osobních cílů klienta, které vycházejí z jeho vlastní vůle a přání, a podpora jeho spokojeného a v rámci možností plnohodnotného a důstojného života

Metodika poskytování služby

Pobyt v denním stacionáři podporuje zachování alespoň částečné soběstačnosti klientů. Proto mají možnost i nadále setrvávat doma nebo v rodinách svých blízkých.

Při pobytu klientů v příjemném prostředí DS se dle možností předchází pocitu osamocení a společenské izolace, a někdy i pocitu marnosti. Nabízené aktivity mohou vyplnit volný čas klienta a zmírnit jeho případný pocit strádání.

Nabízené služby

 • doprava klienta do DS
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu
 • poskytnutí stravy
 • aktivizační činnosti v rámci programu klubu seniorů (cvičení paměti, recitační kroužek, country tance, bridž, kondiční cvičení na židlích, výuka na práce na PC, jazyková konverzace v AJ, NJ, FJ, kroužek ručních prací a řada dalších aktivit)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • péče ergoterapeuta
 • doprava klienta zpět domů

Cílová skupina klientů

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte ZDE