Základní principy organizace, veřejný závazek, cíle a cílové skupiny

Základní principy práce Střediska sociálních služeb

 • partnerský přístup
 • respektování osobnosti
 • respektování vlastní vůle klienta
 • pomoc vytvářet domov
 • ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením
 • informovanost
 • svoboda pohybu

Poskytování služby vychází z osobních cílů a potřeb klienta. Ty jsou postaveny především na jeho schopnostech a možnostech.

Klíčem kvalitní služby jsou lidé, kteří ji poskytují.

Dobrá sociální služba je klientovi poskytována v době, kdy ji potřebuje využít.

Existuje přímá úměra mezi mírou závislosti klienta na službě a pravděpodobností omezování práv uživatele. Přímá úměrnost platí i mezi kvalitou poskytované služby a stupněm respektování a ochrany práv uživatele.

Právy uživatelů se rozumějí jejich základní lidská práva a subjektivní individuální práva.

Informace o službě podává pověřená pracovnice – koordinátorka PS. Prezentuje je formou srozumitelnou pro klienta.

Podstatou uzavření smlouvy o poskytování služby je úprava vztahů mezi klientem a poskytovatelem služby a stanovení bližších podmínek pro její poskytování.

Osobní údaje klienta uchovávané  v souvislosti s  poskytováním služeb jsou zpracovány v nezbytně nutném rozsahu a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Stížnost je vyjádřením nespokojenosti klienta vyžadující odezvu.

Veřejný závazek

Umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíce podobá způsobu, jímž žil doposud.

Zajistit klientovi důstojný a plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí.

Cíle služby

 • Pomoc starým a zdravotně postiženým občanům obstarat nutné práce v domácnosti, osobní péči a další životní potřeby.
 • Umožnit lidem v nepříznivém zdravotním stavu či sociální situaci využívat služeb místního zařízení v průběhu celého dne či v době, kdy je rodina v zaměstnání.
 • Prodloužit setrvání člověka ve vlastním domácím prostředí a v prostředí s přirozenými vztahovými kontakty, rozvíjet důstojný život klientů.
 • Péči o klienty přizpůsobit jejich věku, stavu, individualitě.
 • Využívat přirozené sociální sítě klienta, tedy zapojit do péče jeho rodinu, přátele nebo známé.
 • Umožnit klientům co nejširší možnost využití služeb, a to jak přímo, tak nepřímo ve formě poradenství, konzultací a informací o možnostech poskytování služeb.
 • Umožnit dostupnost informací o poskytovaných službách.
 • Kvalitní služba je ta, která co nejlépe využívá dostupné zdroje, aby dosáhla co nejlepších výsledků pro klienty a umožnila jim žít plnohodnotný a důstojný život, odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu.

Cílová skupina klientů

 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně